Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee viaiblameyou iblameyou
9609 f4ed 500
0602 002b 500

tastefullyoffensive:

Congrats. (via jgr6233)

Reposted fromryliceracc ryliceracc viaHypothermia Hypothermia
5586 676a
Reposted fromvesania vesania viaHypothermia Hypothermia
2264 6ac4 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viadotknij dotknij
9982 5c6c 500
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viatellmetruth tellmetruth
5139 5782 500
miss 
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viatellmetruth tellmetruth
8279 9541 500
9242 9339 500
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaiblameyou iblameyou
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromlovvie lovvie viazouza zouza

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viazouza zouza
5141 91a4 500
Władysław Podkowiński ,,Szał uniesień"
Reposted fromSapereAude SapereAude
2484 52cc
Reposted frompiehus piehus viadotknij dotknij
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viaSapereAude SapereAude
9841 3701 500
;)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSapereAude SapereAude
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl