Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8035 5bbe
Reposted fromzciach zciach viaviva-salvadore viva-salvadore
0381 bb48 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viazouza zouza
2186 2db8
Wisława Szymborska
Reposted fromheroinee heroinee viaSapereAude SapereAude
Reposted fromFlau Flau viaWinterwarez Winterwarez
3519 a611 500
3086 6ca7 500
Reposted fromsnuggle snuggle viadeathbringer deathbringer
6597 931d 500
Reposted fromsusannenueckel susannenueckel viaBanani Banani
- Ja nie chcę wygody. Chcę poezji. Chcę niebezpieczeństwa. Chcę wolności. Chcę dobroci. Chcę grzechu.
— A. Huxley, "Nowy wspaniały świat"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaadriannak adriannak
Czy ty wiesz, co to znaczy być pijanym? Mój Boże! Tęsknić aż do skandalu prawie tak jak ja. Muszę się spieszyć, więc powiem Ci brudny, cholerny banał. Kocham nawet tę wodę, po której płyniesz...
— Morawski do Poświatowskiej - wtorek, 22 sierpnia 1958 roku
6257 9f05 500
Reposted frommerkaba merkaba viacyanidesun cyanidesun
Reposted fromlamborg lamborg viagreens greens
7266 f698
<3
8288 0f15 500
Reposted fromdivi divi viailovegreen ilovegreen
8427 62b0
8431 2e13
Reposted fromonlyman onlyman viaampajewska ampajewska
0616 5fc2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl