Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9227 d2a8 500
Reposted fromrichardth richardth viaepidemic epidemic
3978 e7f4 500
Reposted fromfreakish freakish viadivi divi
4602 92e0
Reposted fromtost tost viadivi divi
2595 42ce
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viadivi divi
6982 d9e9
6957 b5f1

Myślę, że ciągnięcie naszej znajomości stało się pozbawione najmniejszego sensu. To tak, jakbyśmy porywali się na podarowanie sobie bomb atomowych zawiniętych w ozdobny papier z kokardą. Tylko czekać na wybuch. Ty żyjesz w tej toksycznej niepewności, ja też. Możemy albo się wycofać, albo narazić na zniszczenie nie tylko nas samych, ale też wszystkich ludzi z naszego otoczenia. Nie bądźmy egoistami. Nie wywołujmy kataklizmu.

Reposted fromperseweracje perseweracje viadotknij dotknij
2177 bb2f 500
Reposted fromimpulsivee impulsivee viadotknij dotknij
4554 3bc2 500
Reposted fromazathiana azathiana viadotknij dotknij
3630 51c9 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
7004 fbce 500
Reposted fromNajada Najada viaZoonk11 Zoonk11
1789 0bed
Reposted frompalegirls palegirls viasgrialux3 sgrialux3
9561 17d7 500

agent-ward:

ultrafunnypictures:

My friend wrote “tell me your secrets” on a wall about a year ago. She went back yesterday and people actually replied. I wasn’t sure exactly where to post this.

this is so precious

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaM-M M-M
2052 5765 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasplendiid splendiid
5127 1190 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viasplendiid splendiid
1000 948e
Reposted fromGodislove Godislove viatruustme truustme
5412 f7be
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatruustme truustme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl