Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3765 88d7
Reposted frombisia bisia viasmoke11 smoke11
Reposted fromvolldost volldost viasziiiz sziiiz
Najpierw my otwieramy wino, potem wino otwiera nas.
— internetowe
7109 1346
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaSapereAude SapereAude
Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.
— Susan Wiggs - "A między nami ocean..."
Reposted fromavooid avooid viatellmetruth tellmetruth
4711 bd45

thedeity:

Museum of Broken Relationships, Zagreb, Croatia

Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viaSapereAude SapereAude
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee viaiblameyou iblameyou
9609 f4ed 500
0602 002b 500

tastefullyoffensive:

Congrats. (via jgr6233)

Reposted fromryliceracc ryliceracc viaHypothermia Hypothermia
2264 6ac4 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viadotknij dotknij
9982 5c6c 500
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viatellmetruth tellmetruth
5139 5782 500
miss 
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viatellmetruth tellmetruth
8279 9541 500
9242 9339 500
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl